Editorial | Gener 2009

Fallen King in Game of Chess — Image by © Royalty-Free/Corbis

Com sabeu, l’Associació Sabadell per la República [abreviadament, SxR] es va constituir per recuperar la memòria històrica de la trajectòria republicana del nostre poble, per reflexionar sobre la vigència i la reformulació dels valors republicans (democràcia, federalisme, laïcitat, etc.) i per difondre aquests valors entre la ciutadania, especialment entre la joventut. Aquests objectius estan encaminats a aconseguir la recuperació de la república com a forma de govern per als nostres pobles, és a dir, a veure amb els nostres propis ulls la proclamació de la III República. Continua la lectura de Editorial | Gener 2009

Coordinació de Sabadell per la República amb altres grups republicans

Cartell convocant la ma-nifestació per la III Re-pública a Madrid

En aquests moments existeixen desenes i desenes de grups, per tota la geografia espanyola, que treballen de manera dispersa per la instauració de la III República. Ja existeixen algunes coordinadores d’aquests grups, però el grau d’unitat és encara escàs. En Catalu-nya, per exemple, hi ha almenys dues coordinadores. Sabadell per la República ha assistit a reunions d’ambdues coordinadores, amb el propòsit d’acostarles amb vista a la unitat d’acció. Impulsat pels nostres amics de “Terrassa per la III República” s’ha constituït recentment una coordinadora de la qual for-men part 17 entitats republicanes. Una per-sona de SxR forma part del seu secretariat.

Foto de la mani a Madrid

Segon curs de pensament republicà

L’any passat l’Associació SxR, l’Aliança Francesa i el Departament d’His-tòria Moderna i Contemporània de la UAB vàrem organitzar el primer Curs de Pensament Republicà “Els orígens del futur”, format per 15 con-ferències impartides per professorat de la UAB, de la UB i de la UPC, a les quals van assistir de forma sistemàtica una seixantena de persones, entre estudiantes de la UAB (per a les quals el curs tenia valor acadè-mic) i ciutadania de Sabadell. Continua la lectura de Segon curs de pensament republicà

Campanya pel canvi de nom del carrer d’Alfons XIII pel carrer de la República

Al Ple d l’Ajuntament de Sabadell

Les entitats sotasignants s’adrecen al Ple de l’Ajuntament de Sabadell per tal d’exposar raonadament la petició següent:

És evident que la II República esdevingué una fita d’extraordinària importància a l’història del nostre poble, si bé que aquesta experiència democràtica va ser talla-da d’arrel per l’aixecament feixista propiciat per les for-ces reaccionàries encapçalades pel general Franco.

Avui, en democràcia, i fent ús de la màxima que “un poble sense història és un poble sense futur”, es reivindica arreu la memòria històrica d’una època, tant de les seves persones com dels seus valors, per retre just homenatge al les persones que van donar la seva vida per defensar la democràcia republicana en front de la barbàrie antidemocràtica. Continua la lectura de Campanya pel canvi de nom del carrer d’Alfons XIII pel carrer de la República