Sabadell vota en una consulta popular a favor de la república | Regió7 :: El Diari de la Catalunya Central

Sabadell vota en una consulta popular a favor de la república

La consulta popular de Sabadell sobre monarquia o república va tenir la participació de 6.269 persones, 6.155 de les quals es van posicionar a favor de la república, cosa que suposa el 98,18% de les paperetes. Els organitzadors van explicar que hi va haver 72 vots a favor de la monarquia, l’1,15% del total, així com 38 vots en blanc i 4 de nuls.

La portaveu de l’entitat organitzadora, Paula García, que va anunciar els resultats, va criticar l’equip de govern municipal i va dir que aviat exigiran «respostes i responsabilitats» per haver «utilitzat de manera perversa i hipòcrita la seva posició de poder per intentar intimidar i deslegitimar la consulta».

Source: Sabadell vota en una consulta popular a favor de la república – Regió7 :: El Diari de la Catalunya Central

Centenars de persones ja han participat a la consulta sobre monarquia o república de Sabadell | 324

ACN Sabadell.-Centenars de persones ja havien participat durant la primera hora de la consulta popular de Sabadell que pregunta als ciutadans si prefereixen viure en una república o una monarquia. En un ambient festiu, seguint l’exemple de les celebrades a Cerdanyola del Vallès, Vilobí d’Onyar o a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la ciutat s’ha llevat amb 25 urnes repartides pels barris que estaran obertes fins les dues del migdia. “Només s’han de tenir ganes de participar, ser major de 16 anys i voler exercir aquest dret que considerem que és fonamental, el d’opinió”, explica Isidre Soler, un dels membres de la coordinadora que ha organitzat la consulta. Soler lamenta que hagin de ser les entitats el que considera que correspondria a les institucions.

“És una consulta, no un referèndum, i no és reconeguda oficialment”, aclara Soler. “No tenim cens perquè no ens l’han facilitat ni podem demanar les dades, noms cognoms i DNI perquè la Llei de protecció dades ho impedeix”, afegeix. El que cal és dir l’edat, ja que el requisit és tenir més de 16 anys, i després s’ha d’introduir una papereta indicant si es prefereix monarquia i república. Després es segella la mà dels participants amb una data “perquè ningú tingui la temptació d’anar a més d’una urna”, explica Soler.”Esperem la màxima participació”, explica Soler, que està segur que serà un èxit perquè explica que “Sabadell és una ciutat activa i compromesa amb la democràcia i sempre ha demostrat que participa de manera important en tot allò que pot participar”. No descarta que el “temps complicat” que viu el país fomenti la participació després del record de l’1 d’octubre del 2017, el judici posterior i les detencions de fa uns dies que van tenir lloc a Sabadell. “Això fa que la gent es sensibilitzi i s’indigni”, el que “es pot canalitzar amb les ganes de voler dir la seva”.Malgrat la implicació de les entitats Soler reconeix que “ha estat una setmana complicada” per la “notícia falsa” que l’Ajuntament de Sabadell “es va treure de la màniga”, ha denunciat. El consistori va indicar que la Junta electoral de zona havia prohibit la consulta però el dia després el TSJC va replicar que el que hi havia hagut era una “consulta interna” del secretari de l’Ajuntament respecte la cessió d’espais públics i que no era “vinculant” i per tant no es pronunciava oficialment respecte la consulta, que s’ha celebrat sense cap impediment. “No sabem si era per boicotejar-ho o perquè no li agraden aquestes consultes”, ha reblat.

Source: Centenars de persones ja han participat a la consulta sobre monarquia o república de Sabadell

La república s’imposa a la monarquia amb el 98,18% de les 6269 paperetes a la consulta popular de Sabadell | 324

ACN Sabadell.-La consulta popular de Sabadell sobre monarquia o república ha comptat amb la participació de 6269 persones, 6155 de les quals s’han posicionat a favor de la república, el que suposa el 98,18% de les paperetes. Els organitzadors han explicat que hi ha hagut 72 vots a favor de la monarquia, un 1,15% del total, així com 38 vots en blanc i 4 de de nuls. Paula Garcia, la portaveu de l’entitat organitzadora que ha anunciat els resultats, ha criticat l’equip de govern municipal i ha dit que aviat exigiran “respostes i responsabilitats” per haver “utilitzat de manera perversa i hipòcrita la seva posició de poder per tractar d’intimidar i deslegitimar la consulta contravenint així un acord previ al ple”.

“Volem denunciar de forma contundent del paper que el govern muncipal de Sabadell ha jugat els últims dies”, ha lamentat Garcia. Ha afegit que “la seva actuació uneix el pitjor dels mètodes polítics dels temps passats a la ciutat amb l’actual amenaça de repressió als projectes de transformació socials i deixa interrogants per respondre”. Saben que els resultats “no faran caure el rei ni instauraran la república”, ha dit Garcia, però consideren que és “un exercici democràtic sense precedents a Sabadell, el primer pas per començar a aprofundir en el moviment republicà a Catalunya i a tot l’Estat per tal de seguir qüestionant una monarquia que és corrupte, absorbeix recursos públics i negocia amb dictadures sanguinàries”. Han estat 30 les entitats i organitzacions que han fet possible la constitució de les 24 taules de votacions amb presència a tots els barris de Sabadell, ha explicat un altre dels portaveus, Gerard Marín. Les votacions s’han dut a terme en un ambient festiu de les deu del matí a les dues del migdia, quan els organitzadors s’han concentrat al davant de l’Ajuntament de Sabadell amb les urnes per fer el recompte. No hi havia cens i no calia cap document, només tenir més de 16 anys, emetre el vot i acceptar una marca a la mà.

Source: La república s’imposa a la monarquia amb el 98,18% de les 6269 paperetes a la consulta popular de Sabadell

Sabadell vota una consulta per decidir si vol viure en una república o una monarquia | Tarragona digital

Centenars de persones han participat durant les primeres hores

Centenars de persones ja havien participat durant la primera hora de la consulta popular de Sabadell que pregunta als ciutadans si prefereixen viure en una república o una monarquia. En un ambient festiu, seguint l’exemple de les celebrades a Cerdanyola del Vallès, Vilobí d’Onyar o a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la ciutat s’ha llevat amb 25 urnes repartides pels barris que estaran obertes fins a les dues del migdia.

«Només s’han de tenir ganes de participar, ser major de 16 anys i voler exercir aquest dret que considerem que és fonamental, el d’opinió», explica Isidre Soler, un dels membres de la coordinadora que ha organitzat la consulta. Soler lamenta que hagin de ser les entitats el que considera que correspondria a les institucions.

«És una consulta, no un referèndum, i no és reconeguda oficialment», aclareix Soler. «No tenim cens perquè no ens l’han facilitat ni podem demanar les dades, noms cognoms i DNI perquè la Llei de protecció dades ho impedeix», afegeix. El que cal és dir l’edat, ja que el requisit és tenir més de 16 anys, i després s’ha d’introduir una papereta indicant si es prefereix monarquia i república. Després se segella la mà dels participants amb una data «perquè ningú tingui la temptació d’anar a més d’una urna», explica Soler.

Optimisme per una gran participació

«Esperem la màxima participació», explica Soler, que està segur que serà un èxit perquè explica que «Sabadell és una ciutat activa i compromesa amb la democràcia i sempre ha demostrat que participa de manera important en tot allò que pot participar». No descarta que el «temps complicat» que viu el país fomenti la participació després del record de l’1 d’octubre del 2017, el judici posterior i les detencions de fa uns dies que van tenir lloc a Sabadell. «Això fa que la gent se sensibilitzi i s’indigni», el que «es pot canalitzar amb les ganes de voler dir la seva».

Malgrat que la implicació de les entitats Soler reconeix que «ha estat una setmana complicada» per la «notícia falsa» que l’Ajuntament de Sabadell «es va treure de la màniga», ha denunciat. El consistori va indicar que la Junta electoral de zona havia prohibit la consulta però l’endemà el TSJC va replicar que el que hi havia hagut era una «consulta interna» del secretari de l’Ajuntament respecte a la cessió d’espais públics i que no era «vinculant» i per tant no es pronunciava oficialment respecte a la consulta, que s’ha celebrat sense cap impediment. «No sabem si era per boicotejar-ho o perquè no li agraden aquestes consultes», ha reblat.

Source: Sabadell vota una consulta per decidir si vol viure en una república o una monarquia

La república s’imposa a la monarquia amb un 98,18% a la consulta popular de Sabadell | Agències | Sabadell | Política | El Punt Avui

  • Diverses persones esperen per votar a una de les urnes de la consulta popular republicana, aquest diumenge a Sabadell Juanma Ramos.

L’opció repu­bli­cana ha estat la clara gua­nya­dora de la con­sulta popu­lar cele­brada aquest diu­menge a Saba­dell perquè els ciu­ta­dans puguin expres­sar la seva opinió sobre la forma d’Estat.

La votació ha regis­trat una par­ti­ci­pació de 6.269 per­so­nes, de les quals 6.155 s’han posi­ci­o­nat a favor de la segona república , el que suposa el 98,18% de les pape­re­tes. La monar­quia ha rebut el suport de 72 vots, un 1,15% del total, i s’han regis­trat 38 vots en blanc i 4 de nuls.

Paula Gar­cia, la por­ta­veu de l’enti­tat orga­nit­za­dora que ha anun­ciat els resul­tats, ha cri­ti­cat l’equip de govern muni­ci­pal i ha vol­gut “denun­ciar de forma con­tun­dent del paper que el govern muni­ci­pal de Saba­dell ha jugat els últims dies”. Gar­cia ha avançat que aviat exi­gi­ran “res­pos­tes i res­pon­sa­bi­li­tats” al con­sis­tori per haver “uti­lit­zat de manera per­versa i hipòcrita la seva posició de poder per trac­tar d’inti­mi­dar i des­le­gi­ti­mar la con­sulta con­tra­ve­nint així un acord previ al ple”.

La por­ta­veu ha afe­git que “la seva actu­ació uneix el pit­jor dels mètodes polítics dels temps pas­sats a la ciu­tat amb l’actual amenaça de repressió als pro­jec­tes de trans­for­mació soci­als i deixa inter­ro­gants per res­pon­dre”.

Saben que els resul­tats “no faran caure el rei ni ins­tau­ra­ran la república”, ha dit Gar­cia, però con­si­de­ren que és “un exer­cici democràtic sense pre­ce­dents a Saba­dell, el pri­mer pas per començar a apro­fun­dir en el movi­ment repu­blicà a Cata­lu­nya i a tot l’Estat per tal de seguir qüesti­o­nant una monar­quia que és cor­rupte, absor­beix recur­sos públics i nego­cia amb dic­ta­du­res san­guinàries”.

Han estat 30 les enti­tats i orga­nit­za­ci­ons que han fet pos­si­ble la cons­ti­tució de les 24 tau­les de vota­ci­ons amb presència a tots els bar­ris de Saba­dell, ha expli­cat un altre dels por­ta­veus, Gerard Marín.

Crítiques al con­sis­tori

La ciu­tat s’ha lle­vat aquest matí amb 25 urnes repar­ti­des pels dife­rents bar­ris i les vota­ci­ons s’han dut a terme en un ambi­ent fes­tiu de les deu del matí fins a les dues del mig­dia, quan els orga­nit­za­dors s’han con­cen­trat al davant de l’Ajun­ta­ment de Saba­dell amb les urnes per fer el recompte.

Durant la pri­mera hora de la con­sulta ja havien votat cen­te­nars de per­so­nes, seguint l’exem­ple de les cele­bra­des a Cer­da­nyola del Vallès, Vilobí d’Onyar o a la Uni­ver­si­tat Autònoma de Bar­ce­lona (UAB).

Un dels mem­bres de la coor­di­na­dora que ha orga­nit­zat la con­sulta, Isi­dre Soler, ha expli­cat que “només s’han de tenir ganes de par­ti­ci­par, ser major de 16 anys i voler exer­cir aquest dret que con­si­de­rem que és fona­men­tal, el d’opinió”. Soler ha lamen­tat que hagin de ser les enti­tats les que facin el que con­si­dera que cor­res­pon­dria fer a les ins­ti­tu­ci­ons.

“És una con­sulta, no un referèndum, i no és reco­ne­guda ofi­ci­al­ment”, ha acla­rit Soler. “No tenim cens perquè no ens l’han faci­li­tat ni podem dema­nar les dades, noms cognoms i DNI perquè la Llei de pro­tecció de dades ho impe­deix”, ha afe­git.

Els requi­sits per votar al ple­bis­cit eren tenir més de 16 anys i accep­tar una marca a la mà dels par­ti­ci­pants amb una data “perquè ningú tin­gui la temp­tació d’anar a més d’una urna”,

Mal­grat la impli­cació de les enti­tats, Soler ha reco­ne­gut que “ha estat una set­mana com­pli­cada” per la “notícia falsa” que l’Ajun­ta­ment de Saba­dell “es va treure de la màniga”, ha denun­ciat. El con­sis­tori va indi­car que la Junta Elec­to­ral de zona (JEZ) havia pro­hi­bit la con­sulta, però l’endemà el TSJC va pun­tu­a­lit­zar que el que hi havia hagut era una “con­sulta interna” del secre­tari de l’Ajun­ta­ment res­pecte de la cessió d’espais públics i que no era “vin­cu­lant”. L’alt tri­bu­nal va dei­xar clar, per tant, que no es pro­nun­ci­ava ofi­ci­al­ment res­pecte de la con­sulta, que s’ha cele­brat sense cap impe­di­ment.

“No sabem si era per boi­co­te­jar-ho o perquè no li agra­den aques­tes con­sul­tes”, ha reblat Soler.

Source: La república s’imposa a la monarquia amb un 98,18% a la consulta popular de Sabadell | Agències | Sabadell | Política | El Punt Avui

Actualització dels punts de votació del 6-O | iSabadell

La consulta popular sobre Monarquia o República prevista per aquest matí, dia 6 d’octubre, disminueix els seus punts de votació a la ciutat. Ara, només n’hi haurà 25. Segons el director de Sabadell per la República, Joan Balart, tot ve de la confusió causada per les informacions que s’han difós […]

La consulta popular sobre Monarquia o República prevista per aquest matí, dia 6 d’octubre, disminueix els seus punts de votació a la ciutat. Ara, només n’hi haurà 25. Segons el director de Sabadell per la República, Joan Balart, tot ve de la confusió causada per les informacions que s’han difós arrel del dictamen de la Junta Electoral en relació al paper del govern a la consulta. 

Dels 35 punts que, fins la nit del dia 5 d’octubre, estaven previstos de distribuir a Sabadell, només n’hi haurà 25. Segons el president de Sabadell per la República, Joan Balart, la consulta s’ha vist afectada “per les informacions sobre la falsa prohibició que s’han difós als mitjans”. Balart parla dels rumors que s’han escampat arrel del dictamen de la Junta Electoral. Si bé l’Ajuntament no podia donar suport logístic a l’acte, la consulta tenia llum verda per tirar endavant. Amb tot, segons el president de Sabadell per la República, finalment la consulta es durà a terme amb unes petites modificacions.

“Hem hagut de resituar el voluntariat i prioritzar alguns punts de votació en detriment d’altres”, assegura Balart.

 

Balart manté que, malgrat la reducció, tenen presència “a gairebé tots els barris”. A continuació podeu consultar l’actualització dels punts previstos per la votació d’avui:

Actualització punts de votació 6-O. Autor: coordinadora pro Consulta 6-O.
Actualització punts de votació 6-O. Autor: coordinadora pro Consulta 6-O.

Recordem que la votació es durà a terme entre les 10 i les 14 hores d’avui, i que per participar-hi cal tenir més de 16 anys i estar empadronat a Sabadell.

Source: Actualització dels punts de votació del 6-O – iSabadell

Consulta Monarquia o República: prop de 6.300 participants, 98 % republicans | iSabadell

Consulta Monarquia o República celebrada el 6 d’octubre de 2019 a Sabadell: prop de 6.300 participants, 98 per cent de vots republicans.

La consulta popular de Sabadell sobre Monarquia o República ha comptat amb la participació de 6.269 persones, 6.155 de les quals s’han posicionat a favor de la República, el que suposa el 98,18 per cent de les paperetes.

Els organitzadors de la consulta popular republicana han explicat que hi ha hagut 72 vots a favor de la monarquia, un 1,15 per cent del total, així com 38 vots en blanc i quatre de de nuls. La portaveu de l’entitat organitzadora, Paula Garcia, ha criticat l’equip de govern municipal i ha dit que aviat exigiran “respostes i responsabilitats” per haver “utilitzat de manera perversa i hipòcrita la seva posició de poder per tractar d’intimidar i deslegitimar la consulta contravenint així un acord previ al ple”.

“Volem denunciar de forma contundent del paper que el govern municipal de Sabadell ha jugat els últims dies”, i ha afegit que “la seva actuació uneix el pitjor dels mètodes polítics dels temps passats a la ciutat amb l’actual amenaça de repressió als projectes de transformació socials i deixa interrogants per respondre”, assegura Garcia.

Els organitzadors han manifestat que els resultats “no faran caure el rei ni instauraran la república”, però consideren que és “un exercici democràtic sense precedents a Sabadell, “el primer pas per començar a aprofundir en el moviment republicà a Catalunya i a tot l’Estat per tal de seguir qüestionant una monarquia que és corrupte, absorbeix recursos públics i negocia amb dictadures sanguinàries”.

Les votacions s’han dut a terme en un ambient festiu de les deu del matí a les dues del migdia, segons assegura el president de Sabadell per la República, Joan Balart, quan els organitzadors s’han concentrat a la plaça Sant Roc amb les urnes per fer el recompte. “Han estat 30 les entitats i organitzacions que han fet possible la constitució de les 24 taules de votacions amb presència a tots els barris de Sabadell”, ha explicat un altre dels portaveus, Gerard Marín.

Source: Consulta Monarquia o República: prop de 6.300 participants, 98 % republicans

La república s’imposa a la monarquia en la consulta popular de Sabadell | Vilaweb

Exigiran ‘responsabilitats’ al govern municipal per ‘haver utilitzat la seva posició de poder’ contra la consulta

A la consulta popular de Sabadell sobre la monarquia la o república hi han participat 6.269 persones, 6.155 de les quals han votat en favor de la república, el 98,18% de les paperetes. Els organitzadors han explicat que hi ha hagut 72 vots en favor de la monarquia, un 1,15% del total; 38 vots en blanc i 4 de nuls.

Paula Garcia, la portaveu de l’entitat organitzadora que ha anunciat els resultats, ha criticat l’equip de govern municipal i ha dit que aviat exigiran ‘respostes i responsabilitats’ per haver utilitzat de manera ‘perversa i hipòcrita’ la seva posició de poder per provar de ‘intimidar i deslegitimar la consulta’, cosa que contravé un acord previ del ple.

‘Volem denunciar de manera contundent el paper del govern municipal de Sabadell aquests últims dies’, ha lamentat Garcia. Ha afegit que uneix la pitjor part dels mètodes polítics anteriors de la ciutat amb l’amenaça actual de repressió envers els projectes de transformació socials i que deixa interrogants per a respondre.

Saben que els resultats ‘no faran caure el rei ni instauraran la república’, ha dit Garcia, però consideren que és ‘un exercici democràtic sense precedents a Sabadell, el primer pas per a començar a aprofundir en el moviment republicà a Catalunya i a tot l’estat espanyol amb l’objectiu de continuar qüestionant una monarquia que és corrupta, que absorbeix recursos públics i que negocia amb dictadures sanguinàries.’

Han estat trenta les entitats i organitzacions que han fet possible la constitució de les 24 taules de votació presents a tots els barris de Sabadell, ha explicat un altre dels portaveus, Gerard Marín. S’ha votat en un ambient festiu de les deu del matí a les dues de migdia, quan els organitzadors s’han concentrat davant l’ajuntament amb les urnes per fer el recompte. No hi havia cens i no calia cap document, només tenir més de setze anys, emetre el vot i acceptar una marca a la mà.

Sabadell ha seguit l’exemple de les consultes de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental), Vilobí d’Onyar (Selva) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Source: La república s’imposa a la monarquia en la consulta popular de Sabadell

Més de 6.000 persones voten a Sabadell per la república en una consulta popular | 324

Un dels punts de votació de la consulta popular sobre la monarquia que es fa a Sabadell

La consulta l’han organitzada una vintena d’entitats ciutadanes

A Sabadell s’ha fet aquest diumenge una consulta popular per escollir entre monarquia o república. L’opció republicana s’ha imposat a la corona amb el 98,18% dels vots. Hi han participat 6.269 persones.

6.155 votants s’han posicionat a favor de la república, que són el 98,18% de les paperetes. Els organitzadors han explicat que hi ha hagut 72 vots a favor de la monarquia, un 1,15% del total, 38 vots en blanc i 4 de de nuls.

30 entitats i organitzacions han fet possible la constitució de les 24 taules de votacions amb presència a tots els barris de Sabadell. Les votacions s’han dut a terme en un ambient festiu de les deu del matí a les dues del migdia, quan els organitzadors s’han concentrat davant de l’Ajuntament de Sabadell amb les urnes per fer el recompte. No hi havia cens i no calia cap document, només tenir més de 16 anys, emetre el vot i acceptar una marca a la mà.

 

 

Segons els organitzadors, agrupats sota el nom de Coordinadora pro Consulta 6-O, l’objectiu de la consulta era que la gent pogués opinar sobre qüestions que poques vegades s’organitzen de forma oficial:

“Esperem que la gent vagi a votar amb tota confiança. Ja que no es consulten aquestes coses de manera oficial, entenem que des de la societat civil, des de les entitats, també és el nostre deure normalitzar aquest tipus de consultes, aquest tipus de preguntes”.

No estava prohibida

Després que divendres algunes informacions apuntessin que la Junta Electoral de Zona havia prohibit la consulta, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va confirmar que no havien rebut cap petició per prohibir-la i que només es tractava d’una “consulta interna” del secretari de l’Ajuntament respecte a la cessió d’espais públics per a la consulta i que la JEC es va limitar a respondre a aquest requeriment.

Els organitzadors han mantingut la convocatòria. El ple municipal havia acordat al mes de setembre passat prestar suport a la votació.

Crítiques a l’Ajuntament

Paula Garcia, portaveu de l’entitat organitzadora, ha criticat l’equip de govern municipal i ha dit que aviat exigiran “respostes i responsabilitats” per haver “utilitzat de manera perversa i hipòcrita la seva posició de poder per tractar d’intimidar i deslegitimar la consulta contravenint així un acord previ al ple”.

“Volem denunciar de forma contundent el paper que el govern municipal de Sabadell ha jugat els últims dies”

 

 

Abans de la que es fa aquest diumenge a Sabadell, també s’han fet consultes perquè la ciutadania pugui escollir entre monarquia o república a Cerdanyola del Vallès, Vilobí d’Onyar o a la Universitat Autònoma de Barcelona. I avui se’n fan a Alcorcón, a la Comunitat de Madrid, i Segòvia, a Castella i Lleó.

Source: Més de 6.000 persones voten a Sabadell per la república en una consulta popular

La consulta ‘Monarquia o República’ es manté. Consulta AQUÍ els punts de votació | iSabadell

La consulta popular prevista pel 6 d’octubre es durà a terme amb normalitat. Almenys així ho mantenen les entitats organitzadores, qui han fet públic aquest divendres els punts de votació. Després que la Junta Electoral dictaminés a l’Ajuntament de Sabadell que la consulta no es pot celebrar, va quedar a […]

La consulta popular prevista pel 6 d’octubre es durà a terme amb normalitat. Almenys així ho mantenen les entitats organitzadores, qui han fet públic aquest divendres els punts de votació. Després que la Junta Electoral dictaminés a l’Ajuntament de Sabadell que la consulta no es pot celebrar, va quedar a l’aire si la consulta s’hauria de cancel·lar. Finalment, des de la Coordinadora pro consulta 6-O asseguren que la votació segueix dempeus i que “cap organisme oficial” els ha notificat la seva prohibició. 

Des de la Coordinadora Pro consulta 6-O asseguren que la consulta popular per decidir si Sabadell voldria una República o si s’estimaria més continuar amb l’actual Monarquia, es durà a terme amb normalitat. El dubte sobre si la celebració seguia prevista naixia quan la Junta Electoral dictaminava que l’Ajuntament no podia donar suport a la jornada. Però això, segons asseguren els organitzadors, no comporta la cancel·lació de l’acte, perquè l’Ajuntament no n’és organitzador.

La consulta se celebrarà, finalment i tal com estava previst, el diumenge dia 6 d’octubre, de 10 a 14 hores. Per aportar més claredat, els organitzadors han fet públic el següent mapa, on es poden consultar els punts de votació. Poden votar els majors de 16 anys empadronats a Sabadell.

Mapa de la consulta 6-O. Autor: Coordinadora pro Consulta 6-O.
Mapa de la consulta 6-O. Autor: Coordinadora pro Consulta 6-O.

D’altra banda, des de la coordinadora denuncien que s’hagi aprofitat el dictamen de la Junta per crear “confusió”, d’una forma tan “barroera”. Per això, més que mai, animen a la ciutadania a participar en la jornada.

L’Ajuntament va consultar si podia donar suport logístic

Segons han declarat fonts municipals a aquest digital, va ser el propi consistori qui va preguntar a la Junta Electoral de Zona (JEZ) si podria prestar suport logístic a la consulta, tal com s’havia compromès en una moció al ple. Tenien dubtes de poder-ho fer donat que s’han convocat eleccions generals i s’està en per iode electoral. La resposta de la JEZ va anar més enllà de la pregunta, ja que segons aquestes fonts, “no es pot realitzar aquest acte”. El consistori acata la decisió per la part que li pertoca, que és el suport logístic, que no es prestarà.

Source: La consulta ‘Monarquia o República’ es manté. Consulta AQUÍ els punts de votació